Den Braven Maxi trubičková nízkoexpanzní montážní pěna, 825 ml

Kód: 7680
Neohodnoceno
Značka: Den Braven
175 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.4.2024

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní, izolace potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Den Braven Maxi trubičková nízkoexpanzní montážní pěna je  speciálně vyvinuta v Den Braven laboratořích pomocí nejmodernější high tack technologie, aby splňovala nejnáročnější požadavky maximální výtěžnosti a malé expanze, kvalitní a pravidelné struktury, flexibilním použitím, vysokým útlumem hluku a pohlcováním vibrací. Vysoká výtěžnost výrobku je dosažena pomocí speciální trubičky s tryskou na konci. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.Pro vyplňování spár při montáži  okenních rámů a dveřních zárubní, izolace potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů, potrubních systémů a dutin. Utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod.

Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Vysoká výtěžnost a malá expanze ji předurčují pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové zárubně. Pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

 • Nízkoexpanzní
 • Extra vysoká výtěžnost
 • Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevom polystyren, neměkčené PVC
 • Dobrý zvuková a teplená izolace
 • Nemá nutriční hodnotu pro hmyz nebo hlodavcem
 • Nepodporují růst plísní a hub

Použití nízkoexpanzní montážní pěny Den Braven:

 • Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní
 • Izolace potrubních systémů
 • Utěsňování průchodů ve stěnách
 • Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Omezení:

Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.

Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na  době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s  dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Ošetření a příprava podkladu

Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy. Použít na bezprašné a odmaštěné povrchy. Zařízení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt. Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro kvalitnější strukturu pěny a pěnu navlhčit i po její aplikaci. Při minusových teplotách nepoužívat vlhčení!!!

Pokyny

Při skladování a následném použití pod bodem mrazu je nutné dózu před aplikací pěny nechat temperovat při teplotě cca +20 °C po dobu minimálně 1 hodiny! Poté je možné pěnu kvalitně použít. Našroubovat aplikační trubičku pevně na ventil a dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Spáry vyplňovat odspodu. Spáry větší než 3 cm vyplňovat v několika postupech s krátkou přestávkou na vytvrdnutí. Spáru zbytečně nepřeplňovat, pěna zvětší svůj objem.

Čištění

 • Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw
 • Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Difenylmethandiisokyanát (isomery a homology), Obsahuje isokyanáty může vyvolat alergiskou reakci.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: