Den Braven Montážní pěna PUR trubičková 500 + 250 ml ZDARMA

Kód: 7686
Neohodnoceno
Značka: Den Braven
139 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
27.5.2024

Vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Montážní pěna je vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a  podlahou. Pro své vlastnosti se montážní pěna používá jako výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Montážní pěna se dodává i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15 °C, dále jako Studnařská pěna pro styk s pitnou vodou. Při  požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žádejte Kanalizační pěnu.

Vlastnosti montážní pěny Den Braven:

 • rychle vytvrzující
 • vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura,
 • dobrá zvuková a tepelná izolace
 • bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce
 • nepodporuje růst plísní a hub
 • vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
 • pro beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.
 • výplně průchodu průchodů trubek, elektrických kabelů

Použití montážní pěny Den Braven:

 • Montáže okenních rámů a dveřních zárubní
 • Izolace potrubních systémů, zateplování koupelnových van
 • Utěsňování průchodů ve stěnách
 • Vyplňování dutin mezi příčkami, stropem a podlahou, instalačních jádrech bytových domů
 • Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Omezení montážní pěny Den Braven:
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Podklad montážní pěny Den Braven:
Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.

Ošetření (příprava) podkladu montážní pěny Den Braven:
Použít na čisté a odmaštěné povrchy. Povrchy ohrožené znečištěním překrýt! Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro zvýšení expanze a kvalitnější strukturu pěny. Při  požadavku extrémní expanze, pěnu ihned po aplikaci znovu navlhčit.

Pokyny montážní pěny Den Braven:
Před použitím dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Odstranit kryt a  našroubovat aplikační trubičku. Spáru vyplňovat od spodu vzhůru, cca ze 60% pěna  zvětší svůj objem. Spáry větší než 4 cm vyplňovat v několika postupech s krátkou přestávkou na vytvrdnutí.

Upozornění montážní pěny Den Braven:
Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění montážní pěny Den Braven:
Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw. Ruce: krém na ruce, mýdlo a  voda.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology; Chlor-alkany (C14-17)

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: