Den Braven Montážní pěna pistolová RL 500+250ml

Kód: 5941
Neohodnoceno
Značka: Den Braven
149 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení.

 

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K  montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu.

Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmyslu. Hnací plyn neobsahuje freony - bez F.C.K.W.

Vlastnosti montážní pěny Den Braven:

 • Snadná aplikovatelnost
 • Pro lepení polystyrenu
 • Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a  hub
 • Vysoká odolnost proti plísním
 • Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.
 • Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
 • Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
 • Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura
 • Dobrá zvuková a tepelná izolace

Použití montážní pěny Den Braven:

 • Montáže dřevěných a PVC okenních rámů a dveřních zárubní
 • Vyplňování montážních prostorů mezi panely, zateplování koupelnových van
 • Lepení parapetů, vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a  podlahy
 • Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty)

Omezení montážní pěny Den Braven:
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Podklad montážní pěny Den Braven:
Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy. Ošetření (příprava) podkladu: Podklady doporučujeme navlhčit rozprašovačem s vodou. Pokyny Před aplikací dózu řádně protřepat min. 30x. Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca z  1⁄2 až z 1/3. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Povrchovou úpravu (natírání, omítání) nejdříve 24 hod po aplikaci.

Upozornění montážní pěny Den Braven:

Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.

Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění montážní pěny Den Braven:
Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw. Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology; Chlor-alkany (C14-17)

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: