Ceys Espumax montážní pěna trubičková, 750 ml

Kód: 6631
Neohodnoceno
Značka: Ceys
199 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Espumax pro montáž a upevnění je polyuretanová pěna speciálně určená pro UPEVNĚNÍ a LEPENÍ stavebních materiálů (nové nebo obnovené střešní tašky, rámy a pomocné rámy v truhlářství, cihly, cement, kov, dřevo, lehké panely atd.).

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Varianta trubičková
 • Espumax pro montáž a upevnění s aplikátorem má nový bezpečnostní ventil, díky němuž je balení 100% hermetické. Aplikátor umožňuje zcela přesnou aplikaci a lze ho použít opakovaně bez potřeby čištění po dobu až 8 týdnů.
 • Nedochází k nadměrnému rozpínání, proto také nedochází k deformacím nebo posunům.
 • Po ztuhnutí je odolná vůči vodě a chemikáliím obecně.
 • Po zaschnutí má šedou barvu.
 • Po zaschnutí se může snadno řezat pomocí řezačky, brousit, leštit nebo natírat.

Možnosti aplikace montážní pěny:

 • Montáž střešní krytiny
 • Lepení obkladů, rámů, pomocných rámů, lehkých panelů nebo ozdobných lišt.
 • Lepení elektrických skříněk

Materiály montážní pěny:

 • všechny typy stavebních materiálů
 • beton, cement, cihly, kov, dřevo

Způsob použití montážní pěny:

 1. Důkladně očistěte ošetřovaný povrch, odstraňte zbytky prachu a mastnoty. Poté navlhčete vodou pomocí rozprašovače nebo štětce. Aplikační teplota se pohybuje mezi +5 °C a +30 °C. Optimální teplota je +20 °C.
 2. Před použitím balení 20x protřepejte. Při aplikací pistolí našroubujte pistoli na balení, které přitom držte ve svislé poloze.
 3. Aplikujte stisknutím v obrácené svislé poloze. Aplikace můžete provádět v  bodech nebo proužcích.

UPOZORNĚNÍ:

 1. Pro aplikaci a čištění balení použijte přiložené rukavice. Maximální 5 minut. Rukavice nelze použít opakovaně.
 2. Balení vždy uchovávejte ve svislé poloze.
 3. Skvrny a aplikační pistoli očistěte PŘED ZTUHNUTÍM PŘÍPRAVKU POMOCÍ ČISTIČE NA POLYURETANOVÉ PĚNY nebo ACETONEM. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ VODU.
 4. Povrchy kolem aplikace chraňte papírem nebo malířskou páskou.
 5. Aplikujte vždy ve větraných prostorech. Může způsobit alergické reakce.
 6. K dosažení rychlé a optimální expanze navlhčete podklad a čerstvou pěnu. Nedostatek vlhkosti může vytvrzení pěny prodloužit a může způsobit nekontrolované rozpínání s otřepy a/nebo výbuchy.

Další bezpečnostní uporoznění:

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387). Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava. Nejíst.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and phosgene, Chloralkány, C14-17

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: