Reflexol 12kg

Kód: 5011
Neohodnoceno
Značka: Reflexol
2 200 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry (aspoň penetrace) - nádrže, plechové střechy, drátěné ploty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry (aspoň penetrace) - nádrže, plechové střechy, drátěné ploty. Dále se používá jako ochranný nátěr na  dřevo. Reflexol se nanáší zastudena, po dokonalém rozmíchání – neředí se, nanáší se štětcem, válečkem, případně nástřikem. Nelze nanášet za deště, mrholení a na  vlhký podklad, také nelze nanášet na střechy za velmi slunečného počasí. Na  suspenzní podklady se nanáší Reflexol až po 10ti dnech, kdy dojde k vyzrání podkladu.

Nátěry Reflexolem jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření (odráží asi 84 % záření v porovnání s odrazem čistého hliníku), a tím prodlužují životnost asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot. Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živičných vrstev ve srovnání s černým povrchem cca o 10 – 15 °C.

Spotřeba:
0,3 kg/m², je-li stanovena tloušťka reflexního nátěru větší – provádí se nátěr křížovým způsobem, vždy po zaschnutí předchozího nátěru. Pro nanášení Reflexolu nástřikem lze použít stříkací zařízení např. Vyza 1- trysky C a D, vstupní tlak 5 atm, stříkací pistole trysky 12-18.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce; Uhlovodíky, C9, aromatické

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: