PolyKar Bitumen sprej 500 ml

Kód: 4879
Neohodnoceno
Značka: Polykar
249 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

Polykar Bitumen sprej, prostředek na ochranu podvozků aut, návěsů a kovových výrobků, vyroben na bázi kaučuku a asfaltu.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

  • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
  •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Polykar Bitumen kartuše, nástřik na ochranu podvozů. Nepřelakovatelný prostředek na ochranu podvozků aut, návěsů a kovových výrobků, vyroben na bázi kaučuku a asfaltu. Tvoří odolnou elastickou vrstvu chránící proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, olejů, vody a soli. Funguje i jako protihluková izolace. Má výbornou přilnavost k čistému kovovému podkladu i ke kovu opatřeném ochrannými nátěry na  bázi kaučuku a asfaltu.

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s  potravinami a pitnou vodou. OBSAH VOC = 435 g/l. Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

  • nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
  • antikorozní a mechanická ochrana kovových částí, podvozků a lodí
  • vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
  • izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
  • vydatnost 3 m² / kg na jednu vrstvu
  • doba schnutí 2 - 4 hodiny (při teplotě 20 °C)
  • vydatnost 3,5 m² plochy při vrstvě 100 μm

Použití Polykar Bitumen ochrana podvozku:

Povrch před nanesením musí být čistý a suchý, zbavený mastnoty a rzi. Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt. Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat! Nanáší se stříkací pistolí. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.

Čištění pomůcek:
Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo S6006 nebo C6000.

Skladování
Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25 °C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je vyznačená na obalu.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká aceton Solventní nafta (ropná), lehká aromatická

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: