Motip 306024 Presto UBS ochranný nástřik pro podvozky vozidel, černý, 500 ml

Kód: 7800
Neohodnoceno
Značka: Motip
199 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
27.5.2024

Ochranný nástřik sprej je ideální pro podvozky vozidel, včetně viditelných částí. Tvoří odolnou elastickou ochrannou vrstvu proti kamínkům.

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ochranný nástřik sprej je ideální pro podvozky vozidel, včetně viditelných částí. Tvoří odolnou elastickou ochrannou vrstvu proti kamínkům. Je také vhodný pro použití jako tlumicí povrch podběhů a šasi.

Příklady použití:

Auta, karavany, nádrže, lodě, nákladní automobily, spoilery a prahy.

Kvalita a vlastnosti:

 • Černý
 • Výborná antikorozní ochrana 
 • Tlumí zvuk
 • Lze přelakovat nejčastěji používanými barvami (pro 2K laky doporučujeme povrch předem ošetřit základovou barvou presto Primer)
 • Dlouhotrvající pružnost
 • Vynikající přilnavost

Návod k použití:

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na  víčku nebo na etiketě. Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

 • Nejlepších výsledků dosáhnete při pokojové teplotě
 • Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání.
 • Doporučená vzdálenost nanášení: přibližně 30 cm.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepte po dobu nejméně 2 minut, čas od času protřepání zopakujte i během používání.
 • Hojně naneste presto ochranu podvozku.
 • Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění.

Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

 • Nejlepších výsledků dosáhnete při pokojové teplotě.
 • Produkt je připravený k použití, není nutné žádné ředidlo.
 • Stříkací pistoli lze po aplikaci očistit bílým lihem.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

butyl-acetát kalafuna aceton ethyl-acetát

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: