Lazurol impregnační základ S1033 9 l

Kód: 6617
Neohodnoceno
Značka: Lazurol
1 890 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

K preventivní chemické povrchové ochraně dřeva a materiálů na jeho bázi před napadením plísněmi, dřevozbarvujícími i dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lazurol S1033 je určen k preventivní chemické povrchové ochraně dřeva a materiálů na jeho bázi před napadením plísněmi, dřevozbarvujícími i dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Používá se pod olejové, syntetické nebo vodouředitelné nátěrové hmoty. Dřevo napuštěné Lazurolem s1033 může být zabudováno v interiérech (třídy ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1, 2, 3) a exteriérech (třída ohrožení 3 dle ČSN EN 335 - 1, 2, 3) staveb.

Používá se pod olejové, syntetické nebo vodouředitelné nátěrové hmoty. Biocidní účinek nastává po zaschnutí nátěru - potom lze ošetřené dřevo dále zpracovávat. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s  potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, S.

  • Preventivní ochrana dřeva proti plísním, houbám a hmyzu,
  • snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu,
  • zvyšuje přilnavost vrchního nátěru.

Použití Lazurol impregnační základ:

  • Podklad: dřevo, dřevotříska, dřevovláknité desky a pod. materiály.
  • Prostředí: interiér, exteriér.
  • Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, penetrace dřevěných podlah.
  • Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na  obalu a připojené informace o přípravku.

Vydatnost:

a) pro ochranu dřeva ve třídě použití 1 a 2 samostatně jako impregnační prostředek 2x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 150 ml/m²,
b) pro ochranu dřeva ve třídě použití 1 a 2 pod lazurovací a krycí nátěrové systémy 1x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 100 ml/m²,
c) pro ochranu dřeva ve třídě použití 3 pod lazurovací a krycí nátěrové systémy 2x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 150 ml/m².

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad: obrousit, očistit.

Ředidlo:

S 6006 pro mytí pomůcek. Lak se neředí, je již připraven k použití.

Příklad nátěrového postupu:

Impregnace dřeva Lazurol S1033 se nanáší po důkladném rozmíchání na  suché, neorosené dřevo, zbavené pryskyřičných výronů, (přijatelná vlhkost měkké dřevo 15 %, tvrdé dřevo 12 %) při teplotě +10 °C až +25 °C. Biocidní účinek nastává po zaschnutí nátěru – potom lze ošetřené dřevo dále zpracovávat.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Tebuconazole (ISO) (ES 403-640-2): 2,4 g/kg výrobku, 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát (ES 259- 627-5): 5 g/kg výrobku, permethrin (ISO) (ES 258-067-9): 0,67g/kg výrobku, Uhlovodíky, C10 – C13, n- alkany, isoalkany,cyklické, < 2 % aromátu. Obsahuje 3-jod-2-propinil-N-butylkarbamát a permethrin. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: