Hostagrund K2100 Silikon Stříbřenka barva na kov do 500 °C, stříbrná, 350 g

Kód: 7794
Neohodnoceno
Značka: Hostagrund
255 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.4.2024

HOSTAGRUND® SILIKON STRÍBŘENKA je vhodný k ochraně např. výměníku tepla, kouřovodu, dvířek pecí, automobilových výfuků z nerezivějící oceli, ocelového potrubí na horkou páru, odtahy sušáren apod.

Barva se nanáší na suchý, odmaštěný povrch štětcem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách, v závislosti na  agresivitě okolního prostředí. Pro lepší ochranu kovu proti vlivům koroze je  vhodné barvu nanášet na vypálený nátěr zhotovený nátěrovou hmotu HOSTAGRUND® SILIKON PRIMER.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s  potravinami, krmivy a pitnou vodou.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

  • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
  •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytku různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou.

Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je  nutné odstranit ručne nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáce, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na na  stupeň Sa 2 ½ dle CSN EN ISO 8501-1
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr.

Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. Nedokonale připravený povrch muže způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo i s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc muže negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu.

Příklad nátěrového postupu:
Před použitím se barva promíchá a podle potřeby naředí doporučeným ředidlem. Barva se nanáší na předem připravený podklad. Pro zajištění lepší ochrany proti korozi je vhodné podklad opatřit základní barvou HOSTAGRUND® SILIKON PRIMER. U základního nátěru se nechají odtékat rozpouštědla po dobu cca 30 minut a poté se nátěr vypálí při 200°C po dobu 2 hodin. Po vychladnutí základního nátěru se nanáší HOSTAGRUND® SILIKON STRÍBRENKA. Po odtékání rozpouštědel po dobu cca 30 minut se nátěr vypaluje při teplotě 200°C po dobu 1 hodiny. Pokud jsou nanášeny další vrstvy, je nutné každou vrstvu nátěrového systému vypálit zvlášť. Při následném vypálení dbejte na pozvolný náběh teploty !! HOSTAGRUND® SILIKON STRÍBRENKA muže být použit i bez vypálení, je však měkčí a neodolává působení organických rozpouštědel.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Xylen (smes), hliník (práškový stabilizovaný).

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: