Barvy a laky Hostivař Industrol Barva na tabule S 2122 0199 0,6l černá

Kód: 4945
Neohodnoceno
Značka: Industrol
199 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Především na nátěry školních tabulí a pingpongových stolů. Lze ji použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a podobných materiálů pouze pro vnitřní prostředí. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Barva je určena především na nátěry školních tabulí a pingpongových stolů. Lze ji použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a  podobných materiálů pouze pro vnitřní prostředí. Psaní křídou na školní tabule je možné provádět po dokonalém vytvrdnutí nátěru, ne dříve než po 5 dnech.

Použití:
Lze použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek apod. materiálů pouze pro vnitřní prostředí.

Vydatnost:
8 - 11 m²/l

Příprva podkladu:
Nanáší se na předem opracované, čisté, suché dřevo (max. vlhkost 15 %).
Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a  suchý kovový povrch.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr dřeva:
1.) Penetrace – napouštěcí fermeží UNIBAL O  1000 nebo napouštěcím olejem LAZUROL S 1039;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA  TABULE S 2122 (interval nanášení 12 h/23 °C).

Nátěr kovu:
1.) 1x nátěr základní barvou na kov PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, PRAGOPRIMER PROFI S 2129 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interv. nanášení 12 h/23 °C).

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes). Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: