HB-Lak S1119 lodní lak 4 l

Kód: 7081
Neohodnoceno
Značka: HB-LAK
890 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
3.6.2024
Položka byla vyprodána…

Určen pro lesklé nátěry lodí (i pod ponorem ve sladké vodě). Vykazuje prodlouženou odolnost povětrnosti. Proto se používá také k venkovním nátěrům dveří, vrat, chat, pergol a dřevěných výrobků vystavených působení vody. 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lak na lodě S 1119 je určen pro lesklé nátěry lodí (i pod ponorem ve sladké vodě). Vykazuje prodlouženou odolnost povětrnosti. Proto se používá také k  venkovním nátěrům dveří, vrat, chat, pergol a dřevěných výrobků vystavených působení vody. Lak na lodě S 1119 je také určen k vnitřním průhledným nátěrům dřeva, dřevotřísky a mineralných savých podkladů, které jsou vystaveny zvýšené vlhkosti. Lak je vysoce lesklý, hladký a tvrdý.

Není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou, ani pro nátěry hraček a  detského nábytku.

Použití:
Pro nátěry starého a nového dřeva,dřevotřísky a  minerálních savých podkladů vystavených působení vody a deště.

Ředidlo:
S6006 štětec a váleček; S 6001 stříkání

Vydatnost:
8 - 12 m²/l udaná teoretická vydatnost produktů je orientační, může se lišit v závislosti na podmínkách a přípravě podkladu.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

zhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% sromátů neodekanoát vápenatý

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: