Barvy a laky Hostivař ŘEDIDLO S6001

Kód: 3814/BAR4 3814/BAR3 3814/BAR2 Zvolte variantu
Neohodnoceno
79 Kč 425 Kč 649 Kč od 79 Kč
Skladem (4 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
26.7.2024 26.7.2024 26.7.2024 Zvolte variantu

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním

Detailní informace

Detailní popis produktu

Směs organických rozpouštědel (benzínová frakce ropná těžká hydrogenačně odsířená a toluen). Ředidlo je určeno k  ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, nanášených stříkáním. Ředidlo je určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.  

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  • Obsah nebezpečných látek: Xylen technický (smes), ethanol a denaturacní prísada denatonium benzoat.
  • Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.  

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: