HB-Lak odrezovač, bezoplachový, 5 l

Kód: 7084
Neohodnoceno
Značka: HB-LAK
349 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
29.7.2024
Položka byla vyprodána…

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze. Čirá kapalina s příměsí organické složky rozpuštěné ve  vodě se používá jako bezoplachový odrezovací prostředek na železné, ocelové nebo litinové předměty, pomáhá odstraňovat rez a současně pasivuje povrch předmětu, čímž je zabráněno dalšímu vzniku rzi.

Odrezovač je skvělý přípravek, který se aplikuje na kovové součásti jako prevence proti korozi. Odrezovač však využijete i na odstranění koroze z  kovových povrchů, které již byly zasaženy. V nabídce máme pouze kvalitní odrezovače, které si snadno poradí s jakoukoliv rzí.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: