Barvy A Laky Hostivař FEST-B S2141, antikorozní nátěr na železo 0101 světle šedý, 5 kg

Kód: 5786
Neohodnoceno
Značka: FEST-B
ZDARMAZDARMA
0111 světle šedý
1 269 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

K jednovrstvým venkovním ochranným nátěrům plechových střešních krytin, okapů, ocelových konstrukcí a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Barva je určena zejména k jednovrstvým venkovním ochranným nátěrům plechových střešních krytin, okapů, ocelových konstrukcí a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a  slunečního záření. Barva na střechy obsahuje kromě inhibitoru koroze i  absorbér ÚV záření, který chrání pojivo barvy proti degradaci. Nátěr na  pozinkovaný plech je možný nejdříve po jednom roce působení povětrnostních vlivů.

Ochranu proti degradaci nátěru garantuje příměs grafitu - český patent. Díky grafitu se barva vyznačuje dlouhodobou odolností působení povětrnostních vlivů, vodoodpudivostí a účinnou bariérovou antikorozní ochranou.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a  pitnou vodou

 • bariérová ochrana grafitem - český patent
 • grafit zvyšuje odolnost nátěru proti stárnutí
 • základní i vrchní nátěr v jednom
 • dlouhodobá životnost
 • vynikající přilnavost
 • vodoodpudivá
 • antikorozní barva

 

 • podklad ocel, pozinkovaná ocel (zoxidovaná)
 • prostředí exteriér
 • příklady plechové střešní krytiny, okapy, ocelové konstrukce a pod.
 • nátěr na pozinkovaný plech je možný nejdříve po 12 měsících působení povětrnostních vlivů
 • vydatnost 7 - 8 m²/ 1 kg na jednu vrstvu
 • zaschlý proti prachu do 2 hodin
 • proschlý do 24 hodin
 • ředidlo S 6006 (štětec, váleček), S 6001 (stříkání)
 • způsob aplikace štětec, váleček, stříkání

 


 

Příprava podkladu pro barvu na střechy:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je  to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je  doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Podmínky aplikace barvy na střechy:

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C, teplota natíraného podkladu musí být 3 °C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a
relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu.

Způsob aplikace má vliv na výsledný vzhled nátěru. Struktura obsaženého grafitu může při roztírání způsobit barevné rozdíly (stínování), které však nemají vliv na ochranné vlastnosti nátěru.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže, při natírání větších ploch doporučujeme obsahy jednotlivých plechovek smícháním barevně zhomogenizovat.

Postup práce s FEST-B 2v1 barvou na střechy:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Aplikujte 2 až 3x nátěr (nástřik) barvou FEST- B NA STŘECHY S 2141. Doporučená tloušťka suchého nátěrového filmu jedné vrstvy je 50 m. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry nanést buď mokrý do mokrého (do cca 3 hodin), případně po zaschnutí (po 24 h).

Manipulace s barvou na  střechy:

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a  ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.

Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladovatelnost barvy na střechy:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Likvidace obalů a odpadů barvy na střechy:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

 

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes), fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: