Arva oplachová 500 ml

Kód: 7485
Neohodnoceno
Značka: Arva
89 Kč
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
29.5.2024

K čištění a odmašťování různých kovových předmětů v autoopravárenství, v údržbě vozového parku a dílenských a servisních prostor.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

  • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
  •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

ARVA je aktivní čisticí prostředek k čištění a odmašťování různých kovových předmětů v autoopravárenství, v údržbě vozového parku a dílenských a servisních prostor. Čisticí oplachový přípravek odstraňuje mastné nečistoty z povrchu motoru, motorového prostoru a spodku všech druhů vozidel, stavebních, nákladních a zemědělských strojů.

Čistí i plastové části motoru. ARVA je také řešením pro nečistoty od olejů z  různých částí dílenského nářadí, podlah dílen, garáží a parkovacích míst.ARVA® vytváří silnou aktivní emulzi, která na sebe váže nečistoty a odplavuje je. ARVA se oplachuje vodou.

Použití:
Nastříkejte přípravek na silně znečistěné povrchy, nechte jej působit 5 – 10 minut a podle stupně znečistění důkladně opláchněte vodou. Elektrické části před použitím Arvy zakryjte, aby se zabránilo proniknutí vody při oplachu. Používá se v původním stavu, neředěná. Před použitím přípravek v malém balení důkladně protřepejte. Oblasti využití: autoservisy, moto a cyklo servisy.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Obsah nebezpečných látek

uhlovodíky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické < 0,03% uhlovodíky, C10, aromatické, >1 % naftalenu

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: