Neohodnoceno

SOUDAL Montážní trubičková pěna PROFIL 750 ml

DATUM EXPIRACE 5.12.2022

 

Celoroční jednosložková rozpínavá montážní pěna připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. 

Skladem (3 ks)
Kód: 4684
Značka: SOUDAL
149 Kč –34 % 99 Kč
Kategorie: Montážní pěny
Hmotnost: 0.8 kg
montážní pěna profil
Výprodej
149 Kč –34 %

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna připravena k  okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru. Má výbornou přilnavost na  většinu stavebních materiálů a výtečné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. V  průběhu vytvrzování expanduje a dokonale vyplňuje spáry a dutiny.

Obsahuje hnací plyn nepoškozující ozónovou vrstvu země. Určena k  montáži a utěsňování rámů oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, vyplňování spár tepelně izolačních materiálů apod.

Návod k použití:
Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad doporučujeme navlhčit a následně i  povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte aplikační trubičku a jejím stiskem nanášejte pěnu v poloze dnem vzhůru. Svisle spáry vyplňujte zdola nahoru, dávkujte cca 1/3 celkového objemu spáry. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte nožem. Aplikační teplota +5°C až +35°C. Nevytvrzenou pěnu čistěte Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzenou pěnu mechanicky. Povrch pěny chraňte před působením UV zářeni.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Polymethylen plyfenyl isokyanát, chloralkány, c14-17

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.