Sheron Rozmrazovač oken 500 ml

Kód: 8826
Neohodnoceno
Značka: Sheron
69 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Přípravek na odstranění námrazy ze skel.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sheron rozmrazovač oken 500 ML

Odstraňuje námrazu ze skel aut a snižuje tendenci k opětovnému zamrzání. 

Návod na použití: 

Přípravek aplikujte na námrazu skel a poté odstraňte stěrači nebo stěrkou. 

V případě opětovného zamrznutí postup opakujte.  V případě silné ledové vrstvy a zmrazek doporučujeme odstranění škrabkou. 

Při použití na vnitřní stranu skel nejprve odstraňte zbytky námrazy a plochu vytřete do sucha. Poté naneste tenkou vrstvu přípravku. Dočasně tím omezíte tvorbu námrazy. V období silných mrazů doporučujeme preventivní aplikaci. 

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj.

Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405 Skladujte uzamčené.

Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: