Remal Sanal V1406 na zdivo proti plísním a houbám, 900 g

Kód: 3871
Neohodnoceno
Značka: Remal
209 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.4.2024

Remal Sanal V1406 na zdivo k sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi. Používejte přípravek bezpečně. Před použitím přípravku proti plísni na zdi si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a  speciálního aditiva. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy.

 

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • protiplísňová penetrace
 • účinně vyřeší plíseň na zdi
 • koncentrát k dezinfekci, likvidaci a preventivní ochraně
 • chrání před plísněmi, řasami, mechy, lišejníky, houbami a kvasinkami
 • účinný dezinfekční prostředek
 • čirá kapalina zbarvená indikačním barvivem

Vydatnost REMAL Sanal na plíseň na zdi:

až 70 m² /1kg zředěného roztoku pro jeden nátěr.

Technické vlastnosti přípravku na plíseň na zdi

 • nátěr proti plísni
 • aplikace štětec nebo štětka
 • ředidlo voda
 • podklad zdivo, omítky, kámen, beton a jiné stavební materiály
 • prostředí interiér a exteriér
 • ředění nátěru proti plísni 1:9, na cihlové zdivo 1:5

Pracovní postup protiplísňového nátěru:

Plochy napadené plísněmi je třeba zajistit proti vlhnutí zatékáním a izolací proti vzlínání vody. Před použitím nátěru proti plísni na zdi REMAL Sanal jej nařeďte vodou v poměru 1 : 9, pro ošetření cihlového zdiva proti plísni se REMAL Sanal ředí vodou v poměru 1 : 5.

Plochy napadené plísněmi se natřou zředěným roztokem a plísně se zamokra mechanicky odstraní např. špachtlí. Po zaschnutí se nátěr zředěným roztokem 1-2 krát opakuje. Po vyschnutí ošetřeného povrchu proti plísni v interiéru je vhodné provést nátěr malířským přípravkem barvou proti plísni s preventivní protiplísňovou přísadou (např. REMAL protiplísňová barva). Po zaschnutí se technologické vlastnosti ošetřeného povrchu po aplikaci malířských přípravků a fasádních nátěrových hmot nemění.

Obsah účinných složek protiplísňové penetrace:

N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2) : 200 g/kg výrobku.

Upozornění nátěru proti plísni:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Manipulace s protiplísňovou penetrací:

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Používejte ve větraných prostorách. Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v  návodu. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a  nábytku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje N- alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: