Radbal Profi S2120, odstín 1000 bílý, 4 l

Kód: 6097
Neohodnoceno
Značka: Radbal
1 690 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. Vhodná k nátěrům měděných trubek. Neobsahuje aromáty, škodlivé pigmenty, nátěr nezapáchá.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Radbal Profi S2120 je barva určená na vrchní lesklé nátěry kovových předmětů, především radiátorů a potrubí teplovodního ústředního topení. Nátěry jsou vysoce bílé a ani při tepelném namáhání do 130 °C nepodléhají žloutnutí. Při aplikaci rychle zasychá, má mimořádnou kryvost a  dobré mechanické vlastnosti. Neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty.

Není určená k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s  potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

 • nátěry jsou vysoce bílé
 • při tepelném namáhání do 130 °C nepodléhají žloutnutí
 • při aplikaci rychle zasychá
 • má mimořádnou kryvost
 • dobré mechanické vlastnosti
 • neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty

Použití:

 • Podklad: litina, kov
 • Prostředí: interiér
 • Příklady: litinová, kovová tělesa a trubky teplovodního topení

Vydatnost:

10 m²/kg nebo 12 m²/l (4 žebra 20 × 60 cm = 1 m²)

Ředění:

S 6006 pro mytí pomůcek, barva je již připravena k použití. S 6001 (stříkání).

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci. Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C 11-C12, isoalkany < 2 % aromátu.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: