BALTECH čpavková voda 25 %, technická 900 g

Kód: 6598
Neohodnoceno
Značka: BALtech
62 Kč
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
31.7.2024

Čpavková voda se používá k čištění, leptání a dalším technickým účelům.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čpavková voda se používá k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Čpavková voda technická je roztok syntetického čpavku ve vodě. Je to žíravá kapalina pronikavého zápachu, silné zásadité reakce, bezbarvá až nažloutlá, někdy slabě zakalená.

  • Jde o roztok syntetického čpavku ve vodě.
  • Žíravá kapalina štiplavého zápachu.
  • Používá se nejen k čištění ale i různým technickým účelům.
  • Při jeho použití dbejte na to, aby byl prostor dobře větraný a vy měli dostatečný přísun čerstvého vzduchu!
  • Při manipulaci s ním vždy používejte ochranné rukavice a brýle!
  • čpavková voda se používá k různým průmyslovým účelům
  • k čištění
  • k leptání
  • na oxidaci povrchu nových zinkových povrchů plechů a okapů
  • a dalším technickým účelům.

Příklad použití:

Čpavková voda se také používá na oxidaci povrchu nových zinkových povrchů plechů a okapů – na čerstvém povrchu totiž barva neulpívá rovnoměrně, ale vytváří fleky. Tímto postupem „zestaříme“ čerstvý zinek, takže posléze na něm již barva bude držet normálně, a povrch bude dobře očištěný: 2–3% roztokem čpavkové vody (25% čpavkovou vodu zředíme s vodou v poměru 1 díl čpavkové vody a  10 dílů vody, můžeme přidat i saponát, zhruba 5 ml / litr) omýt plochu, kterou chceme natírat, nechat přibližně 10 minut působit, až vytvoří kovově zašedlý povrch, který následně opláchneme čistou vodou. Po vyschnutí můžeme začít natírat barvou. Roztok je toxický, stejně jako oplachová voda, likvidovat dle návodu výrobce. K zakoupení v drogériích.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

amoniak, roztok...% (Index: 007-001-01-2; CAS: 1336-21-6).

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: