OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH

logo balíkovna.png
Nově nabízíme možnost nechat si na prodejnu Tvé Barvy v Morkovicích zaslat a vyzvednout zásilku prostřednictvím služby České pošty - Balík do Balíkovny. Pro vyzvednutí balíčku vám stačí kód, zásilku si tedy může vyzvednout kdokoliv, komu kód sdělíte. 

Barvy a laky Hostivař ŘEDIDLO S6001 0,7 L

skladem 6 ks

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním

Cena:
63 Kč s DPH
52 Kč bez DPH
ks

Barvy a laky Hostivař ŘEDIDLO S6001 0,7 L

s6001-redidlo.png

Směs organických rozpouštědel (benzínová frakce ropná těžká hydrogenačně odsířená a toluen). Ředidlo je určeno k  ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, nanášených stříkáním. Ředidlo je určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.  

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  • Obsah nebezpečných látek: Xylen technický (smes), ethanol a denaturacní prísada denatonium benzoat.
  • Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.  

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.