Presto Tmel se skelným vláknem 250g

Kód: 4342
Neohodnoceno
Značka: Presto
109 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
9.10.2023
Položka byla vyprodána…

Tmel se skelnými vlákny s novým pojivem NT, tvořený čistou, nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a kousky skelných vláken.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tmel se skelnými vlákny s novým pojivem NT, tvořený čistou, nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a kousky skelných vláken.

Na opravy větších poškozených míst, které již vykazují prorezavění a jsou vystaveny mimořádnému mechanickému namáhání. Lze použít na kov, dřevo, beton, mnoho druhů plastů apod. Lze přemostit a stabilizovat perforace, vyplnit větší nerovnosti. Nově vyvinuté pojivo NT zaručuje obzvláště dobrou přilnavost, použitá elastická pryskyřice umožňuje použití také na plochách, které jsou vystaveny pnutím a dilatacím.

  • lze brousit za cca 20 až 30 minut
  • doba zpracování při 20 °C cca 10 minut
  • bod vzplanutí cca 33 °C
  • měrná hmotnost při 20 °C 1,46 kg / dm³
  • přídavek tvrdidla 2,5 %
  • tepelná odolnost vytvrzeného materiálu do 120 °C
  • odolné vůči kyselinám, louhům, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a  posypovým solím
  • barva světle šedá
  • velikost 250 kg

Zpracování tmelu se skelným vláknem:

Tmelená plocha by měla být zbavená rzi, čistá, suchá, bez mastnot a  zbroušená. Odeberte potřebné množství materiálu z balení a dobře smíchejte s  odpovídajícím množstvím tvrdidla. Naneste materiál v požadované tloušťce vrstvy. Pracovní náčiní očistěte ihned po použití, popř. omyjte nitroředidlem. Namíchaný materiál již nevracejte do dózy. Za cca 20-30 minut lze vytmelenou plochu vrtat, brousit, řezat, pilovat i lakovat.

Pro přípravu na nanesení vrchního laku proveďte vyrovnání povrchu pomocí nátěrového tmelu prestolith plastic nebo jemného tmelu presto.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

styren

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: