Polykar Finiš stříkací tmel 1 kg

Kód: 6298
Neohodnoceno
Značka: Polykar
539 Kč –53 %
stříkací tmel
539 Kč –53 % 249 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
5.3.2024
Položka byla vyprodána…

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech.

 

DATUM SPOTŘEBY JE 7.5.2023

Detailní informace

Detailní popis produktu

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a  jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Po vytvrzení tvrdý, houževnatý, odolný v ohybu, úderu, při vibracích a přitom lehce brousitelný. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a  pitnou vodou.

Aplikace a schnutí:
Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P120. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozní ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy. Pro aplikaci doporučujeme stříkací trysku 1,8 – 3,0 mm a tlak vzduchu 3-4 bary. Stříkacím tmelem FINIŠ lze dosáhnou tloušťky suché vrstvy až 1000 µm. Na ředění tmelu před stříkáním doporučujeme ředidlo POLYKAR Ředidlo polyesterové. Před použitím je nutné obsah plechovky dokonale rozmíchat!

Tužení:
Tmel se tuží tvrdidlem (CETOX 20, bezbarvá kapalina) v hmotnostním poměru 100:5: 100 dílů tmelu : 5 dílům tvrdidla – doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

Doba zpracovatelnosti:
Tmel je nutné při teplotě 23 °C a  poměru tužení 100:5 zpracovat do 40 minut. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Při teplotách nižších (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

Broušení:
Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5 zaschlý proti prachu za 60 minut a brousitelný za 120 minut. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením tmelu při teplotě okolo 60°C. Broušení za sucha začíná brusným papírem P120 a dokončuje se papírem P150 až P240.

Vrchní nátěry:
Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:
Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

styren, ethylacetát. Obsahuje cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: