PE-PO pevný podpalovač, 40 podpalů

Kód: 8949
Neohodnoceno
Značka: PE-PO
32 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Pevný podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Účinný i na mokré dřevo.

Detailní informace

Detailní popis produktu

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Podpalovač pepo se nemusíte bát použít ani na mokré dřevo.

Vhodný pro použití v grilech, kamnech, kotlích, otevřených ohništích a jako podpalovač do krbu.

  • k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket
  • usnadňuje zapálení ohně
  • pro použití v grilech, kamnech, kotlích, otevřených ohništích
  • ideální jako podpalovač do krbu
  • 40 podpalů

Certifikováno dle DIN EN 1860-3:2003-12 - výrobek je  certifikován jako vyhovující pro použití na roztápění grilů.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: