Lavon WC hygienický gel s chlórem 750 ml

Kód: 4894
Neohodnoceno
Značka: LAVON
38 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
1.7.2024
Položka byla vyprodána…

Univerzální chlorový přípravek na čištění a bělení v domácnostech, institucích i v potravinářských a stravovacích provozech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální chlorový přípravek na čištění a bělení v  domácnostech, institucích i v potravinářských a stravovacích provozech. Efektivně čistí a bělí všechny vodou omyvatelné povrchy. Vhodné na toalety, odtoky umyvadel a dřezů, podlahy, keramické obklady a všechny omyvatelné povrchy odolné prostředkům s chlornanem sodným. Dokonalá přilnavost k  povrchu díky extra husté gelové konzistenci pro déle trvající účinnost.

  • s vysokým obsahem chloru
  • čistí, bělí, provoní
  • příjemná vůně

Možnosti aplikace:

  • WC a pisoáry
  • odtoky umyvadel a dřezů
  • podlahy, keramické obklady a omyvatelné povrchy

Použití:

Gel dávkujte na znečištěné místo, nechte chvíli působit, při větším zněčištění povrch omyjte a poté opláchněte. Používejte pouze na povrchy odolné prostředkům s chlornanem sodným.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Laureth sulfát sodný, chlornan sodný, hydroxid sodný

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: