LAVON sanita aktivní pěna 1 L

Kód: 7572
Neohodnoceno
Značka: LAVON
99 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
29.2.2024

Hustá pěna na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce účinný prostředek s obsahem kyselin, které jsou šetrné k životnímu prostředí i k povrchům. Na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. Při pravidelném použití oživuje povrchy a zabraňuje jejich opětovnému znečištění. Hustá aktivní pěna spolehlivě ulpívá na  hůře dostupných místech a prodlužuje čas působení. Pro hygienickou čistotu, vysoký lesk a ochranu povrchů nejen v koupelnách.

Používejte ochranné pomůcky dle informací na etiketě.

Vlastnosti aktivní pěny:

 • vysoká účinnost
 • bohatá, hustá pěna 
 • dlouhotrvající vůně
 • zářivý lesk a ochrana povrchů

Možnosti použití:

 • koupelny, umývárny, toalety
 • umyvadla a vodovodní baterie
 • vany a sprchové kouty
 • pisoáry a WC
 • dlažby, obklady, spáry
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

methansulfonová kyselina; L-(+)-mléčná kyselina

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: