Neohodnoceno

Lavon odmašťovač na podlahy a povrchy 5 l

Speciální profesionální čistič na vysoce znečištěné podlahy a mastné omyvatelné povrchy.

Skladem (1 ks)
Kód: 4408
Značka: LAVON
375 Kč

Používejte ochranné pomůcky dle informací na etiketě.

  • extra silný odmašťovač
  • pro strojní a ruční mytí
  • pro průmysl a gastro instituce

Možnosti použití:

  • dlažby, lité podlahy, PVC
  • nerez a plastové plochy
  • strojní a kuchyňská zařízení
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid draselný, 2-aminoethan-1-o. EUH 208 Obsahuje Limonene ((R)-p-mentha-1,8-diene). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.