Neohodnoceno

Lavon na podlahy s leskem Magnolie 5 l

Speciální profesionální čistič pro ruční mytí na všechny druhy podlah a omyvatelných povrchů s vůní magnólie a růže.

Skladem (1 ks)
Kód: 4405
Značka: LAVON
199 Kč

Profesionální čistič na všechny druhy podlah a omyvatelných povrchů. Vhodný na dlažby, PVC, laminát, marmoleum, kámen, mramor, zrcadla, skleněné plochy, nerez, chrom. Super lesklé povrchy bez šmouh a intenzivně provoněné prostory. Díky obsahu speciálních účinných látek usnadňuje úklid.

  • intenzivní květinová vůně
  • s alkoholem pro lesklé povrchy bez šmouh a extra lesk
  • bez chloru a alkoholu

Možnosti použití:

  • dlažby, PVC, laminát, marmoleum, kámen, mramor
  • zrcadla a skleněné plochy
  • nerez, chrom
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

(C9-C11) Alkylalkohol, ethoxylovaný. EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.