Lavon gril a kamna 750 ml

Kód: 5632
Neohodnoceno
Značka: LAVON
75 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

Extra silný odmašťovač pro odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin na grily, trouby a kamna.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA - PŘI NÁKUPU 6 KS A VÍCE SLEVA 5 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný čisticí odmašťovač pro snadné odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin. Čistí bez mechanické námahy. Vhodný na grily, trouby (mimo samočisticích), krby, kamna, rošty, hrnce, plechy na pečení, obklady a spáry. Čistí za studena i za  tepla.

Používejte ochranné pomůcky dle informací na etiketě.

  • extra silný odmašťovač
  • čistí i za studena
  • vyčistí rychle a bez drhnutí

Možnosti použití:

  • grily, rošty
  • trouby (mimo samočisticích)
  • krby, kamna
  • hrnce, plechy na pečení
  • obklady a spáry

Použití:

Nastříkejte na znečištěný povrch, chvíli počkejte a poté setřete nebo opláchněte (zvlášť důkladně opláchněte nádobí a plochy pro přímý styk s  potravinami). Nevhodný na mořené, lakované a voskované povrchy, hliník a jiné citlivé povrchy k silně alkalickým prostředkům.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný, hydroxid draselný

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: