Lavon Easy Clean Lemon Plus na nádobí 5 l

Kód: 6724
Neohodnoceno
Značka: LAVON
229 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2023

Extra hustý prostředek na mytí nádobí se svěží vůní citrónu. Díky silné koncentraci stačí malé množství přípravku. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra hustý prostředek na ruční mytí nádobí se svěží vůní citrónu. Odstraňuje mastnotu i nečistoty. Má dobrou mycí a odmašťovací schopnost a zanechává nádobí lesklé. Účinně odstraní oleje, tuky a připáleniny ze všech druhů nádobí a kuchyňských povrchů a to již při malém množství prostředku. Neutrální pH nedráždí pokožku rukou.

  • extra hustý
  • koncetrovaná síla - stačí malé množství přípravku
  • svěží vůní citrónu
  • zanechává nádobí dokonale lesklé
  • neutrální pH

Použití:

Naneste pár kapek prostředku na houbičku nebo přímo na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2- methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: