Lavon Easy Clean Antikalk čistič na rez a vodní kámen 750 ml

Kód: 4888
Neohodnoceno
Značka: LAVON
65 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Extra silný čistič na rez, vodní kámen a mýdlové usazeniny. Vhodný do koupelen a kuchyní.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antikalk je extra silný čistič s vysokým obsahem kyselin na odstranění rzi, močového kamene a veškerých minerálních usazenin z umyvadel, van, vodovodních baterií, obkladů, dřezů, toalet a  pod. Univerzální pro domácnosti a instituce. Rychlý a efektivní účinek pro dokonalou čistotu a zářivý lesk.

  • extra silný
  • účinná pěna 
  • zářivý lesk

Možnosti použití:

  • umyvadla, dřezy
  • vany, sprchové kouty
  • vodovodní baterie
  • toalety
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

kyselina fosforečná

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: