Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov, 400 ml

Kód: 8394
Neohodnoceno
Značka: Hostagrund
199 Kč
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
29.7.2024

K základním impregnačním nátěrům kovů, účinná je zejména při aplikaci ve vlhkých prostředích. Má výbornou chemickou odolnost.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hostagrund je jednosložková základová impregnační barva vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí. Je určena k základním impregnačním nátěrům kovů, kdy zajišťuje následnému nátěrovému systému přilnavost na problematické povrchy (ocelové povrchy se zbytkovou korozí, lehké a barevné kovy). Vysoce účinná je zejména při aplikaci ve vlhkých prostředích, kde jiné nátěry selhávají.

Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov je  vhodná:

I pro napouštění pórovitých a málo soudržných savých podkladů. Vytvrzený nátěr má výbornou chemickou odolnost. Je  trvale odolný proti mořské vodě, benzínu.

  • Podklad: ocel, ocel se zbytkovou rzí, hliník, mosaz, zinek, měď, pórovité podklady (beton, dřevo).
  • Prostředí: vlhká prostředí exteriéru i interiéru dle nátěrového systému.
  • Příklady: podzemní kolektory, kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, střešní a mostní konstrukce.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot a volné rzi, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je  doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m².

Ředění:

S 6005 (pro mytí pomůcek). Aplikace štětcem a  bezvzduchovým stříkáním je bez ředění.

Příklad postupu:

1-2 x barva Hostagrund tak, aby celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla maximálně 10 µm. Druhou vrstvu je možno provádět v rozmezí 2 – 3 h zasychání (20°C / 50 – 98% relativní vzdušné vlhkosti ). Při napouštění savých podkladů je možno aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná technologická přestávka cca 6 až max. 48 h podle aplikačních podmínek (čím nižší vrstva nátěrového filmu a vyšší teplota a  relativní vlhkost vzduchu, tím rychlejší vytvrzování a kratší potřebná technologická přestávka ).

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

xylen ( směs ) aromatický prepolymer polyisokyanátu, difenylmetandiisokyanát, isomery a homology, difenylmethan-4,4'-diisokyanát, difenylmethan-2,4'-diisokyanát, 2,2'-methylendifenyl-diisokyanát

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: