Detecha Epoxyban RAL 7045 5kg šedá

Kód: 5005
Neohodnoceno
Značka: Epoxyban
2 049 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Moderní syntetická dvousložková epoxidová nátěrová hmota na beton určená k nátěrům betonových podlah s velmi vysokou mechanickou zátěží.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Natřené plochy odolávají působení těžké manipulační techniky, dlouhodobému kontaktu s horkými a  mokrými pneumatikami, vzdorují vodě, ropným produktům a většině běžných chemikálií. Epoxyban je použitelný jako litá podlahovina. Lze jej nanášet v  libovolně silné vrstvě a při vytvrzování nemění objem. Výsledný nátěr je  lesklý.

Použití:
Vnitřní i venkovní použití. Silně zatěžované betonové podlahy (garáže, sklady, výrobní haly, bazény, terasy apod.), zdivo, OSB desky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem. (např. Fest Primer, Superkov apod.)

Příprava podkladu:
Betonový podklad musí být savý, vyzrálý (min. 28 dní), proschlý, izolovaný proti vlivům spodní vlhkosti, nosný (soudržnost v tahu min. 1,5 MPa), nekletovaný. Na povrchu nesmí být vyplavené cementové mléko (vyschlý cementový prach). Podklad musí být zbavený prachu, nesmí být znečištěný mastnotami, skvrnami od nafty, asfaltu nebo jinými nečistotami. Prachové nečistoty se vysají výkonným vysavačem. V případě čištění vodním paprskem je třeba nechat podklad důkladně proschnout. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 15 %.

Příprava nátěrové hmoty:

Poměr tužení:
Nátěrová hmota, složka A a složka B, je  dodávána v baleních odpovídajících správnému poměru tužení 4:1. Pokud budete potřebovat oddělit menší množství, je nutné v tomto poměru obě složky přesně odvážit (Složka A 4 díly, složka B 1 díl). Nesprávný poměr natužení, způsobený chybným odvážením, způsobí nedostatečné vytvrzení nátěrového filmu a odstínové odchylky.

Penetrační nátěr:
Složku A důkladně rozmíchejte mechanickým míchadlem, přidejte tužidlo - složku B a znovu velmi důkladně promíchejte v celém objemu. Poté za stálého míchání přidávejte ředidlo S 6300 v  poměru 2:1 (2 díly Epoxybanu, 1 díl ředidla). Doba zpracovatelnosti natužené penetrační směsi je 90 minut při teplotě 20 °C a 45 minut při 30 °C.

Vrchní nátěr:
Složku A důkladně rozmíchejte mechanickým míchadlem. Přidejte tužidlo - složku B a znovu velmi důkladně promíchejte v  celém objemu. Neřeďte! Obvyklá doba míchání vrutovým míchadlem je dvě minuty. Dbejte na to, abyste do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Míchejte nízkootáčkovým míchacím zařízením 300 až 400 otáček za minutu (nešlehejte!). Natuženou směs doporučujeme po rozmíchání přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat! Doba zpracování natužené směsi je max. 60 minut při 20 °C. Připravte si jentakové množství kompozice, které jste schopni zpracovat. Pozor! Při vyšší teplotě hmoty a při větších míchaných objemech (nad 5 kg) se natužená hmota samovolně zahřívá a doba zpracovatelnosti se tím podstatně zkracuje! Finální vrstvu proveďte vždy barvou stejné výrobní šarže, aby se vyloučily případné odstínové rozdíly!

Vydatnost:
Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 3,5 m² z 1 kg nátěrové hmoty (290 g/m² ) při suché tloušťce 200 µm. Při zaschlé tloušťce 1 mm je spotřeba 1,46 kg natužené nátěrové hmoty na 1 m 2 (vydatnost 0,69 m² z 1 kg).

Ředidlo:
S 6300

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Složka A:Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; (Alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14). Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. Složka B: O,O'-Bis(2-aminopropyl)polypropyleneglycol; 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem, reakční produkty s diethylentriaminem; Benzylalkohol;m- fenylenbis(methylamin).

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

DETECHA Epoxyban

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: