DENAS odmašťovač 500 ml

Kód: 4165
Neohodnoceno
Značka: Denas
149 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
26.6.2024

Koncentrovaný nepěnivý odmašťovací prostředek bez hydroxidů k dokonalému odmaštění povrchů. 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

  • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
  •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

DENAS ODMAŠŤOVAČ je nepěnivý koncentrovaný vodou ředitelný přípravek, určený k čištění a odmašťování středně znečištěných povrchů z  oceli, litiny, nerezu, hliníku, skla a plastů.

Pro svou vysokou účinnost je vhodný pro mezioperační mytí, údržbu a  odmaštění kovových konstrukcí, podlah, střešních krytin a jejich doplňků, kovových plotů, dílců z mědi a hliníku, vše před aplikací práškových, vodou ředitelných i syntetických barev.

Uplatní se též v běžné domácnosti při mytí motorů, jízdních kol, údržbě grilů, digestoří, sklokeramických desek. Není určený k běžnému mytí nádobí! Je určený k použití pro ruční odmašťování, namáčecí vany, aplikaci stříkáním nebo pomocí ultrazvuku. Kromě vysoké účinnosti se vyznačuje dokonalým smočením povrchu a zvyšuje přídržnost barvy. Neobsahuje hydroxidy.

  • Interiér / exteriér
  • 100% ODSTRANĚNÍ mastnoty
  • VŠESTRANNÉ použití
  • ŘEDĚNÍ až 1:20

Vydatnost:

10 m2/kg po naředění.

 


 

Údaje o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Nebezpečné látky: Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykolmonobenzyletherem.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a  pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v  souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na  víčku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykolmonobenzyletherem

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: