Denas na beton ekonomik 2,5 kg šedá

Kód: 8263
Neohodnoceno
Značka: Denas
439 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva na beton v ekonomicky výhodné kvalitě určená k nátěrům betonových ploch, zejména podlah v interiéru mírnou zátěží, odolných stěn, sádrokartonu, soklů, plotů, konstrukčních betonových prvků, stropních atd.

Detailní informace

Detailní popis produktu

DENAS NA BETON EKONOMIK je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva na beton v  ekonomicky výhodné kvalitě určená k nátěrům betonových ploch, zejména podlah v  interiéru mírnou zátěží, odolných stěn, sádrokartonu, soklů, plotů, konstrukčních betonových prvků, stropních a podlahových dílců, betonových sloupů, kde je vyžadována mírná až střední zátěž. Nátěr má dobrou mechanickou odolnost, omyvatelnost, paropropustnost, dobře se udržuje. Barva má vynikající aplikační vlastnosti, rychle zasychá. Natřené povrchy jsou pochozí již po 12 hodinách, po 24 hodinách je možno povrch postupně zatěžovat. Plného vytvrzení nátěr dosahuje po 10 dnech. Není vhodná na nevyzrálý beton.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003.

Vlastnosti DENAS barvy na beton:

  • vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen
  • odolává působení povětrnosti a UV záření
  • hydroizolační vlastnosti
  • stálobarevný
  • otěruvzdorný
  • paropropustný
  • výborně se udržuje
  • Vykazuje vysokou kryvost
  • rychle zasychá
  • výborné aplikační vlastnosti

 


 

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv

 

Pracovní postup: 

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu, cementového mléka i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou Se podklad napustí penetračním prostředkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou vodou v poměru 1 : 5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2–3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru. Rychlost zasychání je závislá na teplotě, vlhkosti, proudění vzduchu a nanesené tloušťce.

Vydatnost: 

5 - 8 m²/kg na jeden nátěr.

Balení:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 2,5,  5, 10 a  20 kg.

 


Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v  dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H317–Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412–Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Nebezpečné látky:

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při  potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v  původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Hustota:

1,1–1,25 g/cm3; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30–40 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve  stavu připraveném k použití (g/l): 61.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Polymer na bázi aminoepoxidové pryskyřice

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.Nevdechujte aerosoly nebomlhu.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: