Neohodnoceno

Denas hydrofobní impregnace, 1 kg

Impregnace se používá pro napouštění savých stavebních materiálů za účelem snížení nasákavosti. Vhodným podkladem jsou omítky, betony, cihly, přírodní kámen, pálené a betonové střešní krytiny, cementotřískové a vláknocementové materiály apod.

Skladem (5 ks)
Kód: 5077
Značka: Denas
352 Kč
Kategorie: Barvy na beton
Hmotnost: 1 kg

DENAS HYDROFOBNÍ IMPREGNACE je  vodoodpudivý napouštěcí přípravek, určený k ochraně průniku vody do savých materiálů. Vhodným podkladem jsou omítky, betony, cihly, pálené a betonové střešní krytiny, cementotřískové a vláknocementové materiály, přírodní kámen, u  kterého zvýrazňuje jeho přírodní vzhled a také čerstvý beton. Výrazně snižuje nasákavost a špinivost podkladu, zvyšuje vodoodpudivost a mrazuvzdornost. Je  snadno zpracovatelný, nemění vzhled a barvu podkladu, je paropropustnostný.

Vlastnosti DENAS hydrofobní impregnace:

  • hydrofobní nátěr
  • odpuzuje vodu
  • omezuje nasákavost podkladu
  • snižují špinivost podkladu
  • nezvyšuje difúzní odpor ošetřeného materiálu
  • vyznačuje se dlouhou životností. v interiéru i v exteriéru
  • nemění barvu a vzhled podkladu
  • nevymývá se čistícími a desinfekčními prostředky

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - hydrofobní impregnace. Prohlášení o vlastnostech č. 011.

 


 

Pracovní postup:

Přípravek se ředí v poměru 1:1 s vodou, před ředěním je  nutno koncentrát důkladně promíchat. Po naředění se nanáší na čisté a suché podklady nejlépe štětkou nebo válečkem min. ve 2 vrstvách. Druhá a další vrstvy se nanášejí ještě před úplným zaschnutím předešlé vrstvy. Veškerý materiál musí vsáknout do podkladu, nesmí stékat po stěnách nebo vytvářet louže u  horizontálních podkladů.

Složení (obecné):

Směs na bázi polysiloxanů a speciálních aditiv.

Odstíny:

Transparentní lak.

Balení:

Plastové obaly o obsahu 1 kg, 3 kg.

Vydatnost:

10–20 m2/kg

 

 


 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Po manipulaci důkladně omyjte kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H315 – Dráždí kůži.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky přípravku a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

 

Hustota:

1,0 g/cm3; ONL: 20 % obj.; Kategorie VŘNH: A/h—penetrační nátěrové hmoty; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 30; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): neobsahuje.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).