Denas Garáž 5 kg + 1 kg tužidlo šedá RAL 7040

Kód: 7306
Neohodnoceno
Značka: Denas
2 290 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva určená pro nátěry betonových podlah v garážích. Barva se vyznačuje vysokou mechanickou a chemickou odolností.

Detailní informace

Detailní popis produktu

DENAS DO GARÁŽE je dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva na betonové podlahy. Barva je určená pro nátěry betonových podlah, stěn, konstrukcí v silně namáhaném prostředí jako jsou garáže, sklady, sklepy, schodiště, dílny, potravinářské a chemické provozy, kde je vyžadována  vysoká mechanická a chemická odolnost, protiskluzný povrch, snadná údržba. Je  vhodný pro pojezd horkými pneumatikami. Barva není vhodná pro finální nátěry v  exteriéru.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 004.

  • vysoká mechanická a chemická odolnost
  • protiskluzný povrch
  • pro pojezd horkými pneumatikami
  • snadná údržba
  • dvousložková
  • vodou ředitelná
  • epoxidová barva
  • včetně tužidla

Složení (obecné):

Směs epoxidové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

 


 

Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch betonu se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit, napustí se penetračním prostředkem (například Remal Hloubková penetrace). Před aplikací se barva DENAS DO GARÁŽE a DENAS DO GARÁŽE TUŽIDLO smíchá v poměru 5:1 tak, že za stálého míchání míchacím zařízením (např. vrtačka s míchadlem) se do barvy přidává tužidlo. Ruční míchání je nepřípustné! Po promíchání obou složek se směs nechá 5 minut odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme dle potřeby přidáním 10–20 % vody z natužené směsi. Zpracovatelnost natužené směsi po namíchání je max. 2 hodiny. Barva se nanáší na podklad štětcem, válečkem, stříkáním ve dvou nebo více vrstvách podle požadavků na  konečné vlastnosti nátěru. Odstup mezi jednotlivými nátěry je min. 24 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod  +15 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Podlahy natřené barvou DENAS DO GARÁŽE lze plně zatížit (provozem vozidla, stáním nábytku apod.) po 5 dnech od  aplikace.

Vydatnost natužené směsi:

3–5 m2/kg

Balení:

Plastové obaly o obsahu 5 kg, 10 kg.

 


Bezpečnost a hygiena barvy na beton:

Údaje o nebezpečnosti:

H318 – Způsobuje vážné poškození očí. EUH205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky:

polymer na bázi aminoepoxidové pryskyřice

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v  dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. Upozornění: Po smíchání s tužidlem dbejte pokynů, uvedených na etiketě DENAS GARÁŽ TUŽIDLO.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s  platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,5–1,7 g/cm³; ONL: 45–55 obj.; Kategorie VŘNH: A/j – vícesložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické účely; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 (g/l); Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití (g/l): neobsahuje.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Barva obsahuje sebaková kyselina. Tužidlo: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, epoxidová pryskyřice oxiran alkyl c12-c14.

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: