CEYS Lepidlo na plachtovinu 7g

Kód: 7779
Neohodnoceno
Značka: Ceys
199 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Sada lepidla a záplat, která utěsňuje a opravuje malé dírky a trhliny v plátěných tkaninách a površích z gumy a kaučuku velice snadno, rychle a účinně. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lepidlo na plachtovinu a kaučuk spojuje a opravuje malé otvory a  roztržení na plachtovinách a površích z gumy a kaučuku s extrémní jednoduchostí, rychlostí a účinností. Je vhodné na gumové hadice, stany, plátěné markýzy, neoprenové soupravy, holinky, textilní nafukovací předměty, nafukovací čluny atd.

  • Hermetické a pružné utěsnění, snadná oprava, vysoká odolnost.
  • Po zaschnutí má lepidlo karamelovou barvu.

Na materiály:
guma, kaučuk, neopren, plachtovina. Oprava děr a trhlin ve stanech, markýzách, nafukovacích plachtách, člunech, hadicích, gumácích atd.

Návod k použití:
Důkladně očistit a osušit opravované povrchy a zdrsnit smirkovým papírem. Nanést tenkou vrstvu lepidla na průduch nebo otvor a jeho okolí a nechat odvětrat 10 minut. Aplikovat druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkat několik minut, než lepidlo po dotknutí nebude vytvářet vlákna. Odstranit spodní (stříbrnou) ochrannou vrstvu záplaty a aplikovat na  místo předem ošetřené lepidlem. Lehce stlačit směrem od středu k okraji a  odstranit průhlednou plastovou vrstvu zakrývající záplatu. Povrch je opraven a  připraven k použití.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

aceton, butanon, n-heptane,heptane (Mixture of isomers), Pryskyřice - Kalafuna. Obsahuje Tall-oil rosin. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: