Neohodnoceno

Čerťák hašené vápno na bílení, 6 kg

Hašené vápno pro stavebnictví, zahradnictví a pro tradiční dezinfikování hospodářských stavení a budov. 

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 4273
125 Kč
Kategorie: Interiérové barvy
Hmotnost: 7 kg
Položka byla vyprodána…

Hašené bílé vápno, určené pro stavebnictví, zahradnictví a také pro tradiční dezinfikování hospodářských stavení a budov. Je určen k přímému použití a nemusí se již hasit ani předem namáčet. Odstín nenormalizovaný bílý.

Použití Čerťák hašené vápno na bílení:

  • Výroba malt, omítek a štuků přímo na stavbě.
  • Dezinfikování všech minerálních podkladů (omítky, kámen, betony atd.).

Návod k použití:

Vápno na bílení hašené ČERŤÁK je klasický vápenný nátěr, který doporučujeme pro sklepy, sklady, užitkové a hospodářské prostory. Podkladový materiál omítky, zdivo, beton. Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, čistý, nezasolený, bez mastných skvrn, plísní a prachu. Na nové omítky nátěr nanášet až po jejich úplném vyzrání. 

Příprava nátěru: 

Barva je připravena pro okamžitou aplikaci. Odsazená voda na povrchu nesnižuje kvalitu výrobku, před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat např. elektrickým míchadlem. Hustota vápna na bílení je nastavena pro přímou aplikaci. V případě potřeby je možné vápno naředit vodou max. do 5%.

Aplikace nátěru:

Nátěr aplikujeme štětkou, štětcem nebo válečkem. Při použití válečku se nevracejte vícekrát na jedno místo, mohlo by dojít ke stržení předchozí vrstvy nátěru. Doporučujeme nanášet v jedné až třech vrstvách (druhý a třetí nátěr se provádí až po zaschnutí předchozí vrstvy). Při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% je nátěr po 2–4 hodinách přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro aplikaci je +5 °C až 30 °C. Nenatírané plochy je třeba chránit proti potřísnění zakrytím. V případě znečištění,plochu ihned očistit vodou. Před aplikací důkladně promíchat. Během aplikace může dojít k opětovnému mírnému odsazení, je vhodné nátěr občas zamíchat do homogenní konzistence. Nátěr doporučujeme aplikovat v tenkých vrstvách.

Ředidlo:
Voda

Vydatnost:
1 litr na 4 m² – v jedné vrstvě.

Složení a charakteristika výrobku:
Směs  hydroxidu vápenatého, oxidu hořečnatého MgO.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.