Univerzální akrylová barva ve spreji RAL 5015 - nebeská modrá, 400 ml

Kód: 7674
Neohodnoceno
Značka: BALSPREJ
109 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
27.5.2024
Položka byla vyprodána…

Univerzální vrchní barva se používá k nátěrům dřeva, kovu, karoserií, některých umělých hmot. Vyniká vydatností, je rychleschnoucí, po nástřiku nestéká. Je odolná proti povětrnostním vlivům a korozi. 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

BALSPREJ je univerzální lesklá vrchní barva ve  spreji použitelná k nátěrům dřeva, kovu, karoserií, některých umělých hmot. Vyniká vydatností, je rychleschnoucí, po nástřiku nestéká. Je  odolná proti povětrnostním vlivům a korozi. Je přestříkatelná Bezbarvým akrylovým lakem ve spreji.

Univerzální barvy ve spreji jsou vhodné jak k opravám, tak i ke kreativnímu tvoření. Pro mytí pomůcek a úkapů doporučujeme ředidla BALTECH S6006  S6001.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vlastnosti barvy ve spreji:

 • odstín RAL 5015 nebeská modrá 
 • akrylová barva ve spreji
 • univerzální lesklá vrchní barva ve spreji
 • vyniká vysokou vydatností až 2 m²
 • vynikající krycí schopnost
 • dlouhodobá barevná stálost
 • rychleschnoucí
 • po nástřiku nestéká
 • odolná proti povětrnostním vlivům a korozi
 • přestříkatelná bezbarvým akrylovým lakem ve spreji
 • na jakýkoliv typ povrchu, jako kov, sklo, dřevo, plast, beton, kámen
 • pro vnitřní i venkovní použití

Použití barvy ve spreji:

Všude tam, kde je třeba barva. Pro nové nátěry, osvěžení barvy, opravy, barva na dřevo, barva na kov, karoserii, sklo, umělou hmotu, PVC (se základem), zdivo atd.

Barva ve spreji vydatnost:

2 m²/ balení

Před použitím barvy ve spreji:

 1. Povrch dobře připravit (suchý, čistý, bez rzi)
 2. Důkladně protřepat obsah, dokud neuslyšíte volný pohyb mísící kuličky uvnitř obalu, během použití několikrát opakovat.
 3. 20 °C je ideální teplota, nádobu držet ve vzdálenosti 25-30 cm od stříkané plochy a trysku zcela zatlačit.
 4. Nástřik vyzkoušet prvně na podobném vzorku.
 5. Pro určité povrchy doporučujeme velmi jemné vrstvy nastříkané z větší vzdálenosti v intervalech 15 min.
 6. Je vždy lepší nanášet 2 tenké vrstvy než jednu silnou.
 7. K čištění trysky nádobu obrátit dnem vzhůru a trysku zmáčknout tak dlouho dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zanesenou trysku sejmout a pomocí jehly pročistit.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Aceton, butyl-acetát, n-butanol.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: