BALtech Dr. Trubka granule extra silný čistič odpadů a potrubí 450 g

Kód: 4282
Neohodnoceno
Značka: BALtech
55 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Velmi silný čistič potrubí a odpadů pro každou domácnost a díky své síle také pro průmyslové použití. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dr. Trubka je velmi silný čistič potrubí a odpadů pro každou domácnost a díky své síle také pro průmyslové použití. Svou silou zajistí dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí.

Doporučená prevence:
Udržení průchodnosti všech vašich odpadů v domácnosti - 1× za 14 dní nasypte cca. 50 g čističe odpadů do každého odpadu a zalijte 1/4 l horké vody.

Správné čištění odpadů a potrubí:
1) připravte si cca. 1/2 teplé vody. Dávkování se řídí velikostí a průchodností čištěného odpadu.
2) Do sifonu umyvadla, vany, sprchového koutu nalijte 1/4 l horké vody a  následně nasypte cca. 100 g Dr. Vrtka - čističe odpadů. Používejte k čištění vždy jen doporučené množství.
3) Čistič nechte cca. 5 minut působit a poté zalijte zbylou teplou vodou cca. 1/2 l.
4) Po dalších 3 minutách můžeme propláchnout tekoucí vodou a čištění je hotové. Při větších nečistotách celý proces opakujeme.

Upozornění:
Při zalívání teplou vodou dochází k prudké reakci, která je důležitá pro dobré vyčišštění a potlačení zápachu Vašeho odpadu. Je třeba při zalívání mít obličej a ruce mimo dosah případného potřísnění. Doporučujeme použití gumových rukavic a obličejového štítu nebo brýlí!

Bezpečnost práce:
Dr. Trubka obsahuje hydroxid sodný, který může poškodit zdraví při styku s pokožkou, zasažení očí nebo náhodném požití.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: