BALCLEAN Sanal likvidace plísní, hub, lišejníků a řas 1 kg

Kód: 7488
Neohodnoceno
Značka: BALCLEAN
119 Kč
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
29.2.2024

K čištění fasádních omítek a barev akrylátových nebo silikonových, vápenocementových omítek, prvků ze stavebních cementových směsí, kamene a pískovce od plísní, hub, lišejníků a řas. 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

BALCLEAN SANAL je čistící roztok která se používá k čištění fasádních omítek a barev akrylátových nebo silikonových, vápenocementových omítek, prvků ze stavebních cementových směsí, kamene a  pískovce od plísní, hub, lišejníků a řas.

Je součástí fotoaktivních systémů BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE.

 • podklad fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí, kámen a pískovec
 • prostředí exteriér
 • odstín nažloutlá kapalina
 • páchnoucí po chloru
 • vydatnost v závislosti na savosti podkladu orientačně 13 m² /kg
 • výrobek se neředí a je připraven k použití
 • způsob aplikace štětka, váleček, stříkání

Příklad nátěrového postupu:

Součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.


 

SYSTÉM OCHRANY FASÁDY - Fotoaktivní ochranný systém proti zařasení a špinění fasády

BALCLEAN FACADE je speciální transparentní fotoaktivní systém pro povrchovou úpravu fasád. Je vhodný na fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí. Výrazně prodlužuje jejich životnost a vzhled.

Složení systému na ochranu fasády:

Používá se na renovaci fasád napadených plísněmi, houbami, lišejníky a řasami nebo na nové fasády jako prevence. Systémem lze ošetřit dům po celém obvodu nebo jen jeho zasažené stěny. Vždy je však nezbytné problematické stěny ošetřit v  celé ploše, aby nedocházelo k odlišnému vnímání barevného odstínu. Účinnou složkou systému je fotoaktivní titanová běloba, která je zakotvena na povrchu speciálním mechanismem.

Působením UV záření, které je součástí denního světla, dochází ke vzniku oxidačních a redukčních center rozkládajících přítomné organické sloučeniny. Povrch se zároveň stává vysoce smáčivým. Dešťová voda a vzdušná vlhkost se rozprostírají v tenké vrstvě, tím uvolňují nánosy degradovaných mikroorganismů a  prachových částic a udržují tak fasádu dlouhodobě čistou.

Obě výše uvedené vlastnosti jsou úměrné intenzitě dopadajícího UV záření. Nedílnou součástí systému je separační kotevní mezivrstva, která zpevňuje podklad a slouží ke kotvení aktivní vrstvy. Mezivrstva nepropouští vlhkost do  podkladu, ale zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do  venkovního prostředí.

Stromy a keře v těsné blízkosti bývají značným zdrojem biologického napadení.

Renovace znečištěného podkladu:

 • BALCLEAN SANAL aplikujte štětkou, válečkem nebo postřikem. Nečistoty a  zbylý likvidační prostředek opláchněte (tlakovou) vodou po 2 hodinách. V  případě zbytkových nečistot postup opakujte. Povrch nechte vyschnout minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 30 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.

Ochrana nového podkladu:

 • Zhodnoťte povrch, případně jej opláchněte vodou, doba schnutí minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 30 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1 vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.
 • Po 5 letech lze obnovit funkci systému nátěrem1 vrstvy přípravku BALCLEAN FINISH (platí pro renovaci i ochranu nového podkladu).

Napsali o BALCLEAN:

 


 

Důležité upozornění!

Systém nedoporučujeme používat na fasády ve velmi tmavých a sytých odstínech. Hodnoty Y = HBW (index světelné odrazivosti) by neměly být nižší než 50 (najdete ve vzorkovnicích odstínů TELURIA SPEKTRUM).

Před aplikací (zejména stříkáním) je nezbytné zakrýt všechny části oken, okapy a předměty v bezprostřední blízkosti, neboť částice ve formě aerosolu unášené větrem mohou tyto předměty znečistit.

Zaschlé zbytky nátěru se velmi špatně odstraňují.

Aplikaci nelze provádět za deště, vlhkosti vzduchu nad 80 %. Teplota okolí a  podkladu při aplikaci musí být v rozmezí 12 až 25 °C. Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý a pevný.

Všechny komponenty systému je nezbytné před aplikací promíchat. Vzhledem k  nízké viskozitě výrobků pohybujte válečkem zespodu nahoru. Při aplikaci dbejte na rovnoměrnou vrstvu nátěru, minimalizujte překryvy a napojení. Větší tloušťka může způsobit mléčný zákal a také zvýšit lesk. Mléčný zákal nemá vliv na snížení funkčnosti systému.

Konečný nátěr musí být chráněn před deštěm po dobu 24 hodin.

Fotoaktivní efekt systému se začíná významně projevovat po 3 měsících od aplikace.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 12 %.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: