Auto-K Racing základová plnící barva, šedá, 500 ml

Kód: 4930
Neohodnoceno
Značka: Auto-K
159 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
12.3.2024
Položka byla vyprodána…

Základová barva plnič auto k racing tvoří ideální základ pro opravy lakovaných ploch, je univerzálně použitelná a dobře brousitelná.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Základová barva plnič auto k racing tvoří ideální základ pro opravy lakovaných ploch, je univerzálně použitelná a dobře brousitelná. Díky obsahu pevných těles jsou základovou barvou vyplněny póry a jemné stopy po broušení a  je docíleno uzavřeného,hladkého povrchu po následném přebroušení jemným brusným papírem je vytvořen stejnosměrný podklad,který je předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

aceton, butyl-acetát, 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát ethyl-acetát.

H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: